Gedragscode voor vrijwilligers bij de SZB

Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en minderjarige deelnemers aan de activiteiten van de stichting zijn niet eenduidig

 

Een
Uitleg

 

De intro

Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden.

Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn!

Waarom een gedragscode?

Daarom hebben wij als Stichting Zeillogger Balder voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen/ personen met een lichamelijke of fysieke beperking én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd.

Je verklaart dat...

Wanneer je bij de SZB komt werken, als vrijwilliger, stagiair(e), vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen.

Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

De
Regels

 

1. De begeleider moet zorgen voor...

De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespec­teerd voelt.

.

2. De begeleider onthoudt zich...

De begeleider onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast.

3. De begeleider...

De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is.

4. De begeleider onthoudt zich...

De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen begeleider en minderjarige tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.

5. De begeleider mag niet...

De begeleider mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwach­ting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.

6. De begeleider zal tijdens...

De begeleider zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de private/openbare aan boord van de Balder VL92, kleedkamer of hotelkamer.

7. De begeleider heeft de plicht...

De begeleider heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door ieder­een die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.

8. Indien de begeleider gedrag...

Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het be­stuur aangewezen personen.

9. De begeleider krijgt...

De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.

10. In gevallen waar...

In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde ge­dragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.

En
Verder

 

Onder grensoverschreidend gedrag verstaan wij...

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij:

Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, nonverbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en / of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, rondleider-gast, e.d.); en / of andere handelin­gen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Gedragingen...

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaats­vinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen.

Melding van...

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

Deze gedragscode is vastgesteld door de bestuurs persoon verantwoordelijk voor de vrijwilligers, namens Stichting Zeillogger Balder.

De enige varende, en straks zeilende, haringlogger uit 1912 met als thuishaven Vlaardingen.

VOLG ONS

FOTO GALLERIJ

Share This